Thứ bảy, 23/01/2021 - 04:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lý Đạo Thành

Thực hiện ngày hội đọc sách " Trường TIểu Học Lý Đạo Thành"

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/ QĐ- TTg ngày 24/2/2014

Của Thủ tướng Chính phủ về Ngày  sách Việt Nam 21/4

   PHÒNG GD&ĐT/ TPST              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÝ ĐẠO THÀNH                  Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

                                                                        

              Số: .../BC-TH.LĐT                                    Sóc Trăng, ngày 8 tháng 11 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/ QĐ- TTg ngày 24/2/2014

Của Thủ tướng Chính phủ về Ngày  sách Việt Nam 21/4

 

ịnh số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Thực hiện công văn số 1904/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết ĐNam.

Căn cứ vào số 523/PGDĐT  vể việc  báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/0/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam.

Nay trường TH Lý Đạo Thành xin báo cáo một số nội dung sau

 

          1.Công tác,chỉ đạo thực hiện:

- Quán triệt các văn bản chỉ đạo,hướng dẫn của Trung ương về việc triển khai Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam. Kế hoạch số 523/PGDĐT V/v báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/0/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam đến toàn thể GV-CNV và HS toàn trường.

Hàng năm tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam

Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày sách việt Nam 21/4.

          2. Kết quả triển khai thực hiện:

           2.1 Thuận lợi:

 - Tuyên truyền quảng bá Ngày sách Việt nam 21/4 đến toàn thể CB-GV-NV và học sinh toàn trường

 - Phát động phong trào trong GV-CNV và HS ủng hộ những sách báo hay dể bổ sung vào thư viện. Cho những em HS còn thiếu sách học.

 - Các lớp tích cực tham gia vào công tác giới thiệu, tham gia các hoạt động trong thời gian tổ chức Ngày hội đọc sách.

 - Thông qua Ngày sách Việt Nam đã tạo môi trường lành mạnh, thân thiện để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tạo thói quen đọc sách trong CB, GV, NV và học sinh. Góp phần tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp những cuốn sách có nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi, có nội dung giáo dục cao.

- Tạo thói quen vào những giờ ra chơi, học sinh  tích cực tham gia đọc sách, báo ở thư viện.

- Các thành viên trong tổ cộng tác viên thư viện nhận báo, tạp chí tại thư viện về phát cho các bạn đọc tại lớp trong những giờ ra chơi.

- Các em thường có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

           2.2 Khó khăn :

 - Diện tích thư viện còn hẹp nên số chỗ ngồi không đủ chứa lượng HS đông toàn trường nên phải phân chia đọc theo ngày ở các khối lớp.

 - Một số em chưa tích cực đến thư viện để mượn và đọc sách.

 - Có những cuốn sách quyên góp bị cũ, rách nát, nội dung không còn phù hợp với chương trình.

      Kết quả cụ thể tổ chức Ngày Sách Việt Nam

* Năm học : 2013-2014:

           - Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học với số lượt người tham gia là :    người ( trong đó GV:  32    HS :  495  )|

           - Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tai thư viện là 819 lượt.( trong đó: GV 125 lượt, HS 694 lượt)

* Năm học : 2014-2015:

           - Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học với số lượt người tham gia là :     người( trong đó GV:  32    HS :  516   )|

           - Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tai thư viện là 927 lượt.( trong đó: GV 165 lượt, HS 802 lượt)

* Năm học : 2015-2016:

           - Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học với số lượt người tham gia là : 1035 người( trong đó Gv: 56,HS: 979)

 - Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tai thư viện là 1098 lượt.( trong đó: GV 179 lượt, HS 919 lượt)

* Năm học : 2016-2017:

           - Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học với số lượt người tham gia là :  964 người( trong đó GV: 53, HS: 911)

           - Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tai thư viện là 1749 lượt.( trong đó: GV 186 lượt, HS 1563 lượt)

* Năm học : 2017-2018:

           - Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học với số lượt người tham gia là : 901 người.(Trong đó: GV: 46,HS 855)

           - Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tai thư viện là 1845 lượt.( trong đó: GV 185 lượt, HS 1660 lượt)

           - Số lượng sách học sinh quyên góp cho thư viện trường học: 95 lượt

          3.Đánh giá chung:

            * Ưu điểm:

            - Hưởng ứng ngày sách Việt Nam CB, GV, CNV – HS đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày sách, đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào tủ sách của nhà trường.

           -  Số lượng các em tham gia đọc sách tương đối đông.

           -  Các em thường xuyên đến thư viện và biết cách tra tìm tài liệu,

           - Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện vào các giờ ra chơi và ngoài giờ học.

           -  Việc tổ chức ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CB, GV, NV và học sinh về ý thức và tầm quan trọng của việc đọc sách, để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân sách con người, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường.

          *  Nhược điểm

           -  Vì sách đã qua sử dụng nên một số cuốn đã nhàu nát, giá trị sử dụng thấp.

           -  Đa số các em đến thư viện chỉ thích đọc truyện, báo.

         

          4.Đề xuất, Kiến nghị : Không có

                                               

            Người viết báo                                                             Hiệu Trưởng

 

 

 

 

     Trần Thị Ngọc Xuân